Mon June 24, 2024 | Todays Paper | Demo

En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets internregister genom att ange sitt eget namn på objekt som rätteligen tillhörde kollegor.

Domen

Saken

Avskedande m.m.

Sammanfattning

En mäklare vid ett fastighetsmäklarföretag har ändrat i företagets internregister genom att ange sitt eget namn på objekt som rätteligen tillhörde kollegor. Mäklaren gjorde det trots att han visste att det var otillåtet och i syfte att tillskansa sig själv ekonomisk vinning på en kollegas bekostnad.Efteråt har mäklaren försökt dölja sina ändringar. Fastighetsmäklarföretaget hade laga grund för att avskeda mäklaren.

Fråga 1

Fråga om det funnits laglig grund för aom det funnits laglig grund för att avskedande.

Fråga 2

Fråga om det funnits laglig grund för aom det funnits laglig grund för avskedande.

Fråga 3

Fråga om det funnits laglig grund för avskedande

Parter

Kärande

Kärande ombud

Svarande

Svarande ombud

Domstol

Arbetsdomstolen

Post Box 2018, 103 11 Stockholm
Besök Stora Nygatan 2 A och B
Tel 08-617 66 00
Fax 08-617 66 15
Email kansliet@arbetsdomstolen.se
Hemsida www.arbetsdomstolen.se
Öppettid Måndag–Fredag/ 09.00–12.00/13.00–15.00

Ledamöter

Rättsekreterare

Tvisten

H.F. Förvaltning AB (bolaget) är ett fastighetsmäklarföretag med 16 anställda. Bolaget utgör Fastighetsbyråns lokalkontor i Vällingby. H.G. var anställd hos bolaget, eller annan arbetsgivare med anknytning till bolaget, sedan 2002. Han avskedades den 3 november 2014.

Tvisten i Arbetsdomstolen gäller om det funnits laglig grund för att avskeda H.G. eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tingsrätten fann i denna del att bolaget inte haft laga grund för avskedande, men väl saklig grund för uppsägning. Tingsrätten avslog därför H.G:s yrkande om ogiltigförklaring av avskedandet och tillerkände honom visst allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Yrkanden m.m.

Bolaget har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska ogilla H.G:s talan i dess helhet. Vidare har bolaget yrkat att Arbetsdom- stolen ska förplikta H.G. att betala bolagets rättegångskostnader vid tings- rätten.

H.G. har bestritt ändring. Om Arbetsdomstolen skulle anse att H.G. ska ersätta bolaget för rättegångskostnader vid tingsrätten, ska yrkat belopp enligt H.G. sättas ned väsentligt.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomsto- len.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Samma bevisning som vid tings- rätten har förebringats.

Som grund för och till utveckling av talan har parterna i allt väsentligt anfört detsamma som antecknats i tingsrättens dom.

Domskäl

Bakgrund

Bolaget har som grund för avskedandet åberopat två olika händelser. Den första händelsen var att H.G. den 27 januari 2014 flyttade över kunder från en kollega till sig själv i bolagets internregister, vilket enligt bolaget var ett illojalt beteende i strid med anställningsavtalet. För denna händelse gav bolaget H.G. en skriftlig erinran den 2 februari 2014.

Den andra händelsen avser att H.G., enligt bolaget, den 9 oktober 2014 på nytt gjort ändringar i internregistret i syfte att få provision för försäljning av en fastighet som rätteligen en annan fastighetsmäklare skulle ha handlagt och erhållit provision för. Till följd av den händelsen underrättade bolaget den 20 oktober 2014 H.G. om kommande avskedande. Bolaget beslutade även att arbetsbefria honom.

I bolagets internregister antecknas bl.a. kommande, möjliga försäljnings- uppdrag beträffande en viss fastighet eller annat objekt, eller för en viss kunds räkning samt vilken mäklare som ansvarar för dessa. Vidare anteck- nas anmärkningar av olika slag som mäklaren kan vara i behov av vid ett eventuellt kommande försäljningsuppdrag. De möjliga, framtida kunder som förekommer i detta register har inte tecknat några uppdragsavtal med den mäklare vars initialer finns angivna i anslutning till en kund eller ett objekt. Det är inte givet att de objekt som registreras i detta register kommer att säljas via mäklarbyrån. Internregistret är inte åtkomligt för andra än bolagets anställda.

Händelserna 27 januari 2014

Följande är ostridigt eller framgår av utredningen. Mäklaren P.M. hade kommit överens med bolagets ledning om att han fortsättningsvis inte skulle sälja villor eller radhus, utan enbart bostadsrättslägenheter. I samband här- med anställde bolaget en ny mäklare som skulle sälja villor eller radhus. Bolagets tanke var att den nya mäklaren skulle ta över P.M:s uppdrag. Den nye mäklaren började den 27 januari 2014. Samma dag flyttade H.G. genom ändringar i internregistret åtminstone 12 kunder/försäljningsobjekt från P.M. till sig själv. Objekten var villor eller radhus och var alla märkta med tre chilifrukter, vilket enligt bolagets system markerade att de var heta objekt som kunde förväntas bli sålda inom kort. Efter att saken uppmärksammats av bolagets företrädare H.F. ändrade H.G. samma dag anteckningarna i registret på så sätt att P.M. återigen angavs som ansvarig fastighetsmäklare för objekten. H.F. var upprörd över H.G:s agerande, som H.F. ansåg var starkt olämpligt. Några dagar senare gav bolaget H.G. en erinran/varning där det angavs att en upprepning av det inträffade kunde leda till att anställ- ningsförhållandet avslutades.

Tingsrätten har gjort följande bedömning avseende händelserna den 27 janu- ari 2014.

Det är inte visat att H.G. och P.M. kommit överens om eller över huvud taget haft någon form av samförstånd av innebörd att H.G. fortsättningsvis skulle handha försäljningen av de villor och radhus som dittills P.M. varit ansvarig för, vilket H.G. påstått. Inte heller är det visat att det var kutym eller sedvana på mäklarkontoret att någon form av ”huggsexa” gällde för vem av mäklarna som fick ta över objekt eller kunder när en mäklare slutade eller av andra skäl lämnade över möjliga kommande försäljningsuppdrag. H.G. ändrade alltså i internregistret på eget initiativ och utan att i förväg ha gjort upp om saken med P.M.

H.F. och C.G. har båda berättat att ledningen vid flera möten för personalen informerat om att P.M:s objekt var avsedda för den nyanställde fastighetsmäklaren. Utredningen talar med styrka för att H.G. var införstådd med att ledningens avsikt var att den nyanställde mäklaren skulle ta över P.M:s kundstock.

Ansvaret eller rätten att sälja de tolv aktuella objekten representerade ett ekonomiskt värde i form av möjlig framtida provision för den enskilde mäklaren. Det går inte att fastställa att objekten var värda just 840 000 kr, vilket bolaget uppskattat värdet till, men bolagets beräkning utifrån erfarenhet och branschvana kan ändå sägas ge en fingervisning om att objekten hade ett betydande värde för den eller de mäklare som skulle få handha för- säljningen. H.G:s ändringar i registret kunde på sikt ha lett till betydande ekonomisk vinning för honom själv och motsvarande inkomstbortfall för någon av de andra mäklarna på mäklarbyrån.

Arbetsdomstolen drar samma slutsatser som tingsrätten avseende händelserna den 27 januari 2014.

Händelserna 9 oktober 2014

Följande är ostridigt eller framgår av utredningen. Bolaget har ett nära sam- arbete med Swedbanks kontor som ligger vägg i vägg med mäklarbyrån. Privatrådgivaren A.F. på Swedbank kontaktade mäklarbyrån för att få hjälp med en värdering av en fastighet. I bolagets internregister fanns eller hade funnits en anteckning om att mäklaren C.G. var ansvarig för denna kund/fastighet. H.G. och A.F. kom överens om att H.G. skulle besöka fastigheten samma kväll, men något besök kom aldrig till stånd eftersom C.G. stoppade H.G:s vidare befattning med fastigheten. Dessförinnan hade H.G. lagt upp en ny registrering beträffande fastigheten i internregistret, med sig själv som ansvarig mäklare.

Tingsrätten har funnit att det var H.G. som raderade de befintliga registeruppgifterna beträffande fastigheten och att han visste att C.G. var ansvarig mäklare och mäklarbyråns kontakt gentemot kunderna på den aktuella adressen. Tingsrätten har vidare funnit att utredningen talar starkt för att H.G. efteråt försökte dölja de åtgärder han vidtagit i internregistret samt att uppdraget avsåg en fastighet som inom kort mycket väl kunde var aktuell för försäljning, vilket skulle ha lett till inkomster för den mäklare som förmedlade en försäljning av fastigheten.

Arbetsdomstolen kommer även i denna del till samma slutsatser som tingsrätten.

Laga grund för avskedande?

Enligt 18 § anställningsskyddslagen får en arbetstagare avskedas om denne grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Därmed avses sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen ska behöva tålas i något anställningsförhållande.

Arbetsdomstolen gör följande bedömning.

Arbetsdomstolen har, i likhet med tingsrätten, funnit att H.G. den 27 januari 2014 och därefter även den 9 oktober 2014 gjort ändringar i bolagets internregister som kunde ha lett till icke obetydliga inkomster för honom själv och motsvarande inkomstbortfall för andra mäklare på kontoret.

Även om det före händelsen i januari 2014 skulle ha varit oklart för H.G. hur bolaget såg på möjligheten för honom att, utan samtycke från arbetsgivarens företrädare eller berörda mäklarkollegor, genom ändringar i internregistret föra över poster till sig själv, måste det efter den händelsen ha stått helt klart för H.G. att det inte var tillåtet att göra så. Trots detta gjorde han den 9 oktober 2014 återigen liknande ändringar i internregistret. När han blev konfronterad med uppgifterna förnekade han att han vidtagit några ändringar i registret. H.F. och C.G. har i förhör berättat att uppgiften om vem som var ansvarig mäklare för det aktuella objektet ändrats i intern- registret från C.G. till P.M. och att den aktuella posten i internregistret där- efter lagts i papperskorgen. Arbetsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta dessa uppgifter. Mot bakgrund härav kan det, enligt Arbetsdom- stolens mening, inte dras annan slutsats än att H.G. lagt den aktuella posten i papperskorgen och därigenom medvetet försökt att dölja de åtgärder han vidtagit i internregistret. Även detta ger stöd för att H.G. var införstådd med att han agerade felaktigt. Av förhöret med A.F. framgår att skälet till att de aktuella kunderna bad om en värdering av det radhus de bodde i, var att de avsåg lägga bud på en annan bostad, vilket han berättade för H.G. Det fanns därför skäl att tro att radhuset skulle kunna komma att säljas inom en snar framtid. H.G. har alltså i medvetande om att det var otillåtet, försökt föra över en potentiell kund från en kollega till sig själv och därmed skaffa sig inkomster på kollegans bekostnad.

Sammanfattningsvis visar utredningen att H.G. vidtagit ändringar i intern- registret medveten om att det var otillåtet och i syfte att tillskansa sig själv ekonomisk vinning på en kollegas bekostnad. Han har även försökt dölja sina ändringar. Mot bakgrund härav finner Arbetsdomstolen att H.G:s agerande i sådan grad varit ägnat att rubba det förtroende som arbetsgivaren ska kunna känna för en arbetstagare att han grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Denna bedömning ändras inte av att den ekonomiska skadan av hans agerande inte i första hand skulle ha drabbat bolaget utan andra anställda (jfr t.ex. AD 2013 nr 12 och AD 2000 nr 5). Bolaget har alltså haft rätt att avskeda H.G.

Sammanfattning och rättegångskostnader

Arbetsdomstolens ställningstagande – att bolaget har haft rätt att avskeda H.G. – innebär att hans talan ska avslås och tingsrättens dom ändras i enlig- het härmed.

Vid denna utgång ska H.G. ersätta bolaget för dess rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för att tillvarata bolagets rätt. Bolaget har yrkat ersättning för ombudsarvode med 312 000 kr vid tingsrätten och 172 000 kr i Arbetsdomstolen. Med hänsyn till målets omfattning och art finner Arbetsdomstolen att bolaget är skäligen tillgodosett med en ersättning om 250 000 kr vid tingsrätten och 140 000 kr i Arbetsdomstolen.

Domslut

 1. Med ändring av punkterna 2 och 3 i tingsrättens domslut avslår Arbetsdomstolen H.G:s talan.

 2. Med ändring av punkten 4 i tingsrättens domslut förpliktar Arbetsdomstolen H.G. att ersätta H.F. Förvaltning AB för rättegångskostnader vid tingsrätten med 250 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet från den 17 juni 2015 till dess betalning sker.

 3. Arbetsdomstolen förpliktar H.G. att ersätta H.F. Förvaltning AB för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 140 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Lediga tjänster

Lediga tjänster

MEST LÄSTA

Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

VD startade konkurrerande verksamhet under pågående anställning

Fortfarande anställd grundade en VD och en projektledare ett bolag som skulle bedriva en konku
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete

Intressant?

Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note
Remind me
Remind me
Collaborator
Collaborator
Change color
Change color
Add image
Archive
Archive
More
More
Undo
Undo
Redo
Redo

Jobba direkt efter studenten

City: SÖDERTÄLJE
Position: Sales
Conditions: Normal, Fulltime, Office hours
Experience: Manager, Minimum 2 years
Driving license: Yes, since 5 years
Skills: CRM, Office, Teamleader, Performance

Nu expanderar vi vårt drömteam i Södertäkje! Vi söker nu drivna, karismatiska och resultatfokuserade säljare som brinner för kvalitet i allt de tar sig för.

OM KEY SOLUTIONS OCH ROLLEN SOM SUPERSÄLJARE

Key Solutions har blivit utsedda till Sveriges bästa Säljbyrå av bl.a. Tele2 och Com Hem. Du kommer att ingå i ett team på 30 säljande superstjärnor. Teamet kommer att sälja fasta och mobila lösningar till både befintliga och presumtiva privatkunder.

Just nu söker vi dig som tog studenten sommaren 2016.

Vad särskiljer oss från alla andra arbetsgivare?
 • Garanterad månadslön på 30 000 SEK inom 6 månader
 • Säljtävlingar med resor till t.ex. Barcelona, Miami, Los Angeles och New York
 • Sveriges skönaste arbetstider för den morgontrötta med start 12:00
 • Vi avsätter minst en timme per dag för din personliga utveckling
Vi söker dig som:
 • Har god social kompetens och gillar att söka kontakt med nya människor
 • Är tävlingsinriktad och älskar att vara i händelsernas centrum
 • Är målinriktad och har en stark vilja att ständigt bli bättre
 • Körkort och tillgång till egen bil är meriterat (tjänstebil kan vara aktuellt)
Vi erbjuder rätt person:
 • Fast garantilön, provision samt generösa bonusar
 • Kostnadsfri säljutbildning i Key Business School (Inga studielån och full lön under studietiden, värde: 50 000 SEK)
 • Fantastiska möjligheter att utvecklas och göra karriär på Europas 2:a Bästa Arbetsplats 2015

Då vi har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande, samt erbjuder säljutbildning i Key Business School, så har vi inget krav på tidigare försäljningserfarenhet. Vi tar ansvaret över att ge våra medarbetare rätt verktyg själva.

Om du tycker detta låter kul, skicka ett mail till oss och berätta vem du är. Du behöver inte bifoga något formellt CV, ett kort mail till jobb@keysolutions.se räcker.

Besök gärna några av våra sociala medier för en inblick i hur vardagen för en säljare hos oss ser ut: https://instagram.com/keysolutionsse eller http://www.facebook.com/KeysolutionsSE

Sök jobbet senast 11 mars 2017

Ansök på arbetsgivarens webbplats
Want to get hired for projects? Become a freelancer

Qmatchup Inc

TELECOMMUNICATIONS
CID: 125113
Visiting address : Sweden
Founded : 01/03/2017
Website : GMAIL.COM
Phone : GMAIL.COM
Annual Turnover : 0
Employee Size : 5 - 9
Validated Until : 01/04/2017
Want to get hired for projects? Become a freelancer

Henric Diefke

Parter

Professional Summary

After years as a multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004.123

Experience Summary

Current

CEO @ Remotia

January 2016 - Still working | Stockholm

multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004. Work?
2016

CEO @ Qmatchup Inc

May 2014 - March 2016 | Stockholm

After years as a multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004.
2015

CEO @ Giko Outsourcing

September 2012 - April 2015 | Stockholm

After years as a multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004.
2010

CEO @ Notitia

January 2001 - May 2010 | Stockholm

After years as a multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004.

Educational Summary

2011

Inkpare@ Affrshgskolan

2008 - 2011

Language

Turkey

Level-5

Armenia

Level-3

Driving Licence

Licence

Yes