Sun March 29, 2020 | Todays Paper | Video | 50°F

#Anställd

Universitetet har ansetts skyldigt att lämna besked om att läraren inte kommer att få fortsatt anställning på sätt som anges i 15 § anställningsskyddslagen, samt varsla arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation på sätt som anges i 30 a § anställningsskyddslagen.

Domen

Saken

Allmänt skadestånd

Sammanfattning

En lärare vid ett universitet har haft en tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen. Universitetet har ansetts skyldigt att lämna besked om attläraren inte kommer att få fortsatt anställning på sätt som anges i 15 § anställningsskyddslagen, samt varsla arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation på sätt som anges i 30 a § anställningsskyddslagen.

Fråga 1

Fråga om allmänt skadestånd

Parter

Kärande

Kärande ombud

Svarande

Svarande ombud

Domstol

Arbetsdomstolen

Post Box 2018, 103 11 Stockholm
Besök Stora Nygatan 2 A och B
Tel 08-617 66 00
Fax 08-617 66 15
Email kansliet@arbetsdomstolen.se
Hemsida www.arbetsdomstolen.se
Öppettid Måndag–Fredag/ 09.00–12.00/13.00–15.00

Ledamöter

Rättsekreterare

Bakgrund

Mellan staten och Saco-S gäller kollektivavtal. Sveriges universitetslärarförbund (SULF) är medlem i Saco-S.

S.B. är medlem i SULF. Han hade under perioden den 1 september–den 31 december 2014 en tidsbegränsad anställning som universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet (universitetet), institutionen för konst, kultur och lärande, avdelningen för musik och dans. Anställningen var tidsbegränsad med stöd av 4 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100). I bestämmelsen anges följande.

En lärare inom konstnärlig verksamhet får anställas tills vidare, dock längst fem år. En sådan anställning får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. I fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

S.B. fick inte något besked om att han inte skulle få fortsatt anställning innan anställningen löpte ut den 31 december 2014. Inte heller varslades den lokala arbetstagarorganisationen.

Tvisten gäller om universitetet i förväg skulle ha lämnat S.B. besked och varslat den lokala arbetstagarorganisationen om att S.B. inte skulle få fortsatt anställning.

 

Yrkanden m.m.

Saco-S har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten genom Arbetsgivar- verket att betala allmänt skadestånd till S.B. med 50 000 kr och till Saco-Smed 50 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 11 juni 2015) till dess betalning sker.

Staten genom Arbetsgivarverket har bestritt yrkandena och inte vitsordat några belopp som skäliga i och för sig. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Arbetsdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling (4 kap. 10 § arbets- tvistlagen).

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

Saco-S

Omständigheter

S.B. har under flera perioder varit tidsbegränsat anställd inom konstnärlig verksamhet vid universitetet, senast under höstterminen 2014. Tidsbegräns- ningen skedde med stöd av 4 kap. 10 § högskoleförordningen. Anställningen upphörde den 31 december 2014.

Under hösten 2014 uppgav avdelningschefen vid olika tillfällen att hon inte visste hur det skulle bli med S.B:s anställning framöver. I november 2014 tillfrågades han dock om att vara undervisande lärare och kursansvarig för kursen ”Musik för grundlärare”. Kursen skulle starta i januari 2015. Han gjorde också all tjänsteplanering för vårterminen 2015 för utbildningen ”Frilans” och planerade verksamhetsförlagd utbildning m.m. Efter den 1 januari 2015 skrev S.B. praktikuppgifter och ansvarade för att studenter på musiklärarutbildningen skickades ut på praktik.

Först den 16 januari 2015 fick S.B., genom ett e-postmeddelande från avdelningschefen, slutligen veta att hans anställning upphört vid årsskiftet. Muntligen hade han redan innan årsskiftet fått veta att anställningen skulle upp- höra med hänsyn till ekonomiska omständigheter.

Rättslig argumentation

I 15 § anställningsskyddslagen anges att om en arbetstagare är anställd för begränsad tid enligt 5 § anställningsskyddslagen och inte kommer att få fortsatt anställning så ska arbetstagaren få besked om detta senast en månad innan anställningstiden upphör. Enligt 30 a § anställningsskyddslagen ska den fackliga organisationen samtidigt varslas.

Arbetsdomstolen konstaterade i AD 2003 nr 53 att anställningsskyddslagen inte är tillämplig på anställningar enligt högskoleförordningen. År 2011 ändrades dock 4 kap. 10 § högskoleförordningen genom ett tillägg i vilket anges att i fråga om anställningen gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Detta innebär att en arbetsgivare numera ska lämna besked och varsla även inför att en tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen upphör.

Sammanfattning av grunderna

Genom att inte i förväg lämna S.B. besked om att hans anställning skulle upphöra och inte heller varsla förbundet, har universitetet brutit mot reglerna i 15 och 30 a §§ anställningsskyddslagen. Skadeståndsskyldighet föreligger där- med.

Genom att inte före årsskiftet ge S.B. besked om att anställningen skulle komma att upphöra, genom att tillfråga honom om att utföra arbete efter årsskiftet samt ge honom i uppdrag att planera för kommande utbildningar, är det uppenbart att universitetet bibringat S.B. uppfattningen att anställningen, liksom tidigare, kunde förnyas även efter årsskiftet 2014/15. Genom att besked inte lämnats i förväg har S.B. vidare förvägrats möjligheten att begära företrädesrätt till återanställning. Dessa omständigheter ska beaktas när skadeståndsbeloppet bestäms.

Staten

Omständigheter

S.B. har under perioden den 1 september 2014–den 31 december 2014 haft en tidsbegränsad anställning vid universitetet med stöd av 4 kap. 10 § hög- skoleförordningen. Sysselsättningsgraden var 95 procent av en heltid. S.B. har dessförinnan haft ett antal tidsbegränsade anställningar med varierande sysselsättningsgrad. Med undantag av hösten 2014 har sysselsättningsgraden under de senaste åren omfattat 50 procent av en heltid.

Under hösten 2014 förekom ett flertal kontakter mellan avdelningschefen och S.B. fram till dess S.B. åkte utomlands i december 2014. Vid kontakterna diskuterades bl.a. längden på en ny tidsbegränsad anställning. Arbetsgivaren var tydlig med att det förelåg ett intresse av att erbjuda en anställning men att det inte gick att fastställa sysselsättningsgraden. Arbetsgivaren klargjorde dock att sysselsättningsgraden vid en eventuell ny anställning skulle vara lägre än de

95 procent av en heltid som S.B. hade hösten 2014. S.B. har varit medveten om att den höga sysselsättningsgraden hösten 2014 berodde på särskilda omständigheter.

I början av 2015, när S.B. återkommit från sin utlandsresa, togs förnyade kontakter. Den 9 januari 2015 erbjöd arbetsgivaren S.B. en anställning på sex månader med en sysselsättningsgrad på cirka 20 procent. S.B. avböjde erbjudandet samma dag. S.B. hade sedan en tid tillbaka en tillsvidareanställning på heltid hos Luleå kommun och var under januari 2015 tjänstledig från denna anställning till 40 procent.

Att S.B. utfört visst arbete med att planera för kommande utbildningar m.m. saknar betydelse för bedömningen av hur stort ett eventuellt skadestånd ska vara. Det ligger i en lärares arbetsskyldighet att planera framtida kurser även om läraren inte själv kommer att undervisa på kursen.

Universitetet har inte lämnat något besked enligt 15 och 16 §§ anställnings- skyddslagen eller något varsel enligt 30 a § samma lag.

Rättslig argumentation

Universitetet har inte varit skyldigt att lämna underrättelse enligt 15 och 16 §§ anställningsskyddslagen eller varsel enligt 30 a § samma lag. För att skyldighet att lämna sådant besked ska uppkomma krävs dels att arbetstagaren har en tids- begränsad anställning enligt 5 § anställningsskyddslagen, dels att arbetstagaren uppnått en viss kvalifikationstid. Kvalifikationstiden måste ha skett genom tids- begränsade anställningar med stöd av 5 § anställningsskyddslagen. S.B. har haft tidsbegränsade anställningar med stöd av 4 kap. 10 § högskoleförordningen.

Den ändring som skett i 4 kap. 10 § högskoleförordningen ska endast ses som en upplysning om att tillämpliga bestämmelser i anställningsskyddslagen ska tillämpas även på arbetstagare som tidsbegränsat anställts med stöd av denna bestämmelse. Det finns en rad bestämmelser i anställningsskyddslagen som kan vara tillämpliga även avseende tidsbegränsat anställda med stöd av högskoleför- ordningen, t.ex. 6 f § anställningsskyddslagen. Ändringen i högskoleförord- ningen kan inte innebära att 15 § anställningsskyddslagen – och därmed även 16 och 30 a §§ samma lag – ska tillämpas på anställningar med stöd av högskole- förordningen. Detta står i direkt strid med bestämmelsernas ordalydelse. Det går inte heller att med stöd av den aktuella ändringen göra gällande att den s.k. omvandlingsregeln i 5 § andra stycket anställningslagen gäller för anställningar som tidsbegränsats med stöd av högskoleförordningen.

Även om regeringen anfört sin ståndpunkt om hur det borde vara, har nödvän- diga åtgärder för genomslag i regelverket inte företagits. Uttalandena i förar- betena kan inte tillmätas någon betydelse när utformningen av varken anställ- ningsskyddslagen eller högskoleförordningen ger stöd för ståndpunkten. Det kan vidare ifrågasättas om det över huvud taget är möjligt att genom en ändring i högskoleförordningen genomföra den ändring som motparten gör gällande har skett. Det framgår av lagtexten att skyldigheten endast avser anställningar med stöd av 5 § anställningsskyddslagen. Det som anförts i AD 2003 nr 53 äger fort- satt giltighet. Ordalydelsen i 15 § anställningsskyddslagen är fortsatt klar och otvetydig.

Även om bestämmelsen i 4 kap. 10 § högskoleförordningen skulle innebära att arbetsgivaren är skyldig att lämna besked och varsla enligt 15, 16 och 30 a §§ anställningsskyddslagen, så är bestämmelsen i högskoleförordningen inte skade- ståndssanktionerad. För att skadestånd ska utgå krävs att arbetsgivaren brutit mot någon bestämmelse i anställningsskyddslagen. Så är inte fallet i aktuellt mål. Universitetet har inte heller brutit mot någon annan författning som innehåller regler om allmänt skadestånd.

Det är främmande och torde vara i strid med normhierarkin att utvidga en skade- ståndssanktionerad regel stadgad i lag genom att göra ändringar i en förordning som inte är skadeståndssanktionerad. I detta fall är det dessutom fråga om att göra direkt våld på lagtexten.

Sammanfattning av grunderna för bestridandet

S.B. har under hösten 2014 haft en tidsbegränsad anställning med stöd av 4 kap. 10 § högskoleförordningen. För att arbetsgivaren ska vara skyldig att lämna besked till arbetstagaren och varsla arbetstagarorganisationen enligt 15, 16 och 30 a §§ anställningsskyddslagen ska arbetstagaren vara tidsbegränsat anställd med stöd av 5 § samma lag. Dessutom krävs att anställningarna som utgör grund för den så kallade kvalifikationstiden även grundas på nämnda lagrum. Så har inte varit fallet avseende S.B. Arbetsgivaren har inte handlat i strid med någon skadeståndssanktionerad regel och ska därför inte betala något skadestånd.

De yrkade skadeståndsbeloppen är påtagligt högre än vad som brukar aktuali- seras vid brott mot 15 § anställningsskyddslagen. Universitetet och S.B. var väl medvetna om att S.B:s anställning upphörde den 31 december 2014. Det framgick även av anställningsbeviset. S.B. och avdelningschefen hade ett flertal kontakter med varandra avseende en eventuell anställning våren 2015. Hon var tydlig med att en eventuell ny anställning skulle komma att omfatta en betydligt lägre sysselsättningsgrad än vad S.B. haft under de senaste åren. När S.B. fick ett anställningserbjudande i januari 2015 avböjde han eftersom han ansåg att anställningstiden var för kort och sysselsättningsgraden för låg.

Domskäl

Parterna har inte åberopat någon bevisning.

Parterna är ense om att S.B. haft ett flertal tidsbegränsade anställningar vid universitetet med stöd av 4 kap. 10 § högskoleförordningen och att hans senaste anställning löpte ut den 31 december 2014. S.B:s sammanlagda anställningstid vid universitetet uppgick till mer än tolv månader under de senaste tre åren. Det är vidare ostridigt att universitetet inte lämnade något besked till S.B. om att anställningen skulle upphöra och inte heller varslade förbundet om det.

Enligt 15 § anställningsskyddslagen ska en arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § samma lag och som inte kommer att få fortsatt anställ- ning när anställningen upphör, få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbets- givaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Av 30 a § anställnings- skyddslagen framgår att en arbetsgivare som ger en arbetstagare ett besked enligt 15 § samma lag samtidigt ska varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Förbundet har gjort gällande att universitetet var skyldigt att på det sätt som anges i anställningsskyddslagen lämna S.B. besked och varsla förbundet om att hans anställning skulle komma att upphöra. Enligt förbundet framgår denna skyldighet av sista meningen i 4 kap. 10 § högskoleförordningen, där det anges att anställningsskyddslagen ska gälla ”i fråga om anställningen i övrigt”.

Staten har bestritt att det föreligger en sådan skyldighet och anfört bl.a. att det för att de aktuella bestämmelserna i anställningsskyddslagen ska vara tillämpliga krävs att arbetstagaren är tidsbegränsat anställd med stöd av 5 § samma lag, vilket S.B. inte varit.

I AD 2003 nr 53 fann Arbetsdomstolen att 15 § anställningsskyddslagen inte är tillämplig på anställningar som tidsbegränsats med stöd av högskoleförord- ningen. Arbetsdomstolen framhöll att ordalydelsen i 15 § anställningsskyddsla- gen inte kunde tolkas på annat sätt än att den bara omfattade anställningar som tidsbegränsats enligt vissa bestämmelser i anställningsskyddslagen. Arbetsdom- stolen konstaterade också att det inte fanns några särskilda uttalanden om bestämmelsernas tillämpning på universitets- och högskoleområdet i förarbetena till bestämmelserna.

Regeringen har därefter, med hänvisning till AD 2003 nr 53, beslutat om en ändring i 4 kap. 10 § högskoleförordningen genom tillägget att i fråga om anställningen ”gäller i övrigt lagen (1982:80) om anställningsskydd”. Ändringen beslutades i samband med vissa ändringar i högskolelagen. I förarbetena uttalade regeringen bl.a. följande (prop. 2009/10:149 s. 78 f.).

Bestämmelserna i anställningsskyddslagen ska skapa tydlighet och bidra till att arbetstagaren har vetskap om att anställningen kommer att upphöra så att visstidsanställda arbetstagare ska kunna bevaka sina rättigheter. Detta gör sig gällande även för de visstidsanställningar av lärare som enligt regeringens bedömning fortsatt bör regleras i högskoleförord- ningen. Enligt regeringen bör därför bestämmelserna i 15–17 §§ och 30 a § anställningsskyddslagen vara tillämpliga även för sådana lärarkategorier. Vidare bör 38 § anställningsskyddslagen om skadestånd för brott mot dessa förfaranderegler också vara tillämplig.

Enligt Arbetsdomstolens mening står det klart att regeringens avsikt med tillägget i högskoleförordningen var att de aktuella reglerna om besked och varsel enligt anställningsskyddslagen ska tillämpas på tidsbegränsade anställ- ningar av lärare enligt högskoleförordningen. Det är också klart att regeringen avsåg att skadestånd ska utgå enligt 38 § anställningsskyddslagen om reglerna inte följs avseende sådana anställningar. Detta framgår dock inte av författnings- textens utformning.

Staten har anfört att även om regeringen har tillkännagett sin ståndpunkt om hur det borde vara, så har nödvändiga åtgärder för genomslag i regelverket inte före- tagits. Staten har vidare ifrågasatt om det är möjligt att genom en ändring i hög- skoleförordningen genomföra den åsyftade ändringen och anfört att det skulle strida mot normhierarkin att utvidga en skadeståndssanktionerad regel i lag genom att göra ändringar i en förordning som inte är skadeståndssanktionerad.

Statens invändningar måste, enligt Arbetsdomstolens mening, ses i ljuset av regeringens kompetens att besluta om de ifrågavarande bestämmelserna i hög- skoleförordningen.

Högskoleförordningen gäller för universitet och högskolor som staten är huvud- man för. Luleå tekniska universitet är en myndighet under regeringen. Det- samma gäller för övriga statliga universitet och högskolor (SOU 2012:5 s. 51). S.B. var således statligt anställd, jfr 1 § lagen (1994: 260) om offentlig anställning (LOA).

4 kap. 10 § högskoleförordningen innebär för det första att statliga högskolor får ingå tidsbegränsade anställningar för lärare inom konstnärlig verksamhet. Detta utgör en tillåten avvikelse från anställningsskyddslagen (se 2 § anställnings- skyddslagen och 42 § LOA samt prop. 1993/94:65 s. 136, prop. 1981/82:71 s. 113 och prop. 1981/82:90 s. 18 f.).

Genom att ange att anställningsskyddslagen ska tillämpas på anställningar enligt 4 kap. 10 § högskoleförordningen har regeringen också velat föreskriva att myn- digheten ska lämna arbetstagaren besked och varsla dennes arbetstagarorganisat- ion om att arbetstagaren inte kommer att få fortsatt anställning när den tidsbe- gränsade anställningen upphör samt att myndigheter vid brott mot dessa skyldig- heter ska betala ersättning. Detta utgör inte en sådan grundläggande bestämmel- ser om statligt anställdas rättsställning som enligt 12 kap. 7 § regeringsformen ska meddelas i lag. Inte heller innefattar en föreskrift med detta innehåll någon avvikelse från anställningsskyddslagen. Eftersom en föreskrift med detta inne- håll bara avser skyldigheter för regeringens egna myndigheter kan föreskriften meddelas av regeringen med stöd av den s.k. restkompetensen i 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen.

Regeringen har således möjlighet att genom förordning meddela förskrifter med den innebörd som regeringen velat uppnå genom det aktuella tillägget i högsko- leförordningen. Detta hade kunnat ske genom att de aktuella bestämmelserna i anställningsskyddslagen i stället hade tagits in i sin helhet i högskoleförord- ningen, vilket föreslogs i remisshanteringen (prop. 2009/10:149 s. 77). En tydli- gare utformning av regleringen hade enligt Arbetsdomstolens mening varit att föredra.

Med beaktande av att 4 kap. 10 § högskoleförordningen i den aktuella tvisten enbart berör åligganden en för myndighet under regeringen och inte avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, föreligger inte något hinder mot att tolka bestämmelsen i enlighet med vad som angivits av regeringen i förarbetena, trots att denna innebörd inte kommer till klart uttryck i författningstexten. Eftersom en tolkning enligt vad regeringen åsyftat är till för- del för enskilda och till nackdel enbart för myndigheter under regeringen bör denna tolkning väljas.

Arbetsdomstolen kommer alltså till slutsatsen att en arbetsgivare, som är myn- dighet under regeringen, är skyldig att lämna en arbetstagare som är anställd enligt 4 kap. 10 § högskoleförordningen besked på det sätt som anges i 15 § anställningsskyddslagen, samt varsla arbetstagarens lokala arbetstagarorganisat- ion på det sätt som anges i 30 a § anställningsskyddslagen. Om arbetsgivaren inte gör detta, är arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd på det sätt som anges i 38 § anställningsskyddslagen.

Genom att inte lämna S.B. besked och inte varsla förbundet har skade- ståndsskyldighet uppkommit för staten. Arbetsdomstolen finner att skäligt belopp för underlåtenhet att meddela underrättelse respektive varsel uppgår till 15 000 kr. Staten ska alltså till vardera av S.B. och Saco-S betala 15 000 kr.

Rättegångskostnader

Staten har förlorat målet och ska ersätta Saco-S för rättegångskostnader. Förbun- det har yrkat ersättning med 43 268 kr, varav 40 000 kr avser ombudsarvode och 3 268 kr avser utlägg för ombudsmannen D.D:s resa i samband med muntlig förberedelse i målet. Staten har ifrågasatt skäligheten av yrkad ersättning för utlägg och anfört att motparten haft tre representanter närvarande vid den munt- liga förberedelsen, att målet inte har haft den karaktären att det funnits skäl för att en lokal ombudsman skulle vara närvarande då, samt att inga omständigheter var stridiga som krävde särskilda kunskaper om lokala förhållanden.

Det saknas anledning att göra annan bedömning än att kostnaden för ombuds- mannen D.D:s inställelse vid muntlig förberedelse varit skäligen påkallad för tillvaratagande av Saco-S:s rätt. Ersättning för Saco-S:s rättegångskostnad ska därmed omfatta denna kostnad. Även i övrigt är det yrkade beloppet skäligt. Staten ska därmed ersätta Saco-S för rättegångskostnader med yrkat belopp.

Domslut

 1. Staten genom Arbetsgivarverket ska till S.B. betala 15 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 juni 2015 till dess betalning sker.

 2. Staten genom Arbetsgivarverket ska till Saco-S betala 15 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 11 juni 2015 till dess betalning sker.

 3. Staten genom Arbetsgivarverket ska ersätta Saco-S för rättegångskostnader med 43 268 kr, varav 40 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § ränte- lagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

MEST LÄSTA

Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Förbund och arbetsgivare i tvist gällande tolkning av kollektivavtalet

Tvist har uppkommit om vilka bestämmelser som ska tillämpas
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare missgynnade föräldralediga anställda

Academic Work tillämpar en prestationslön vid arbete över ett viss antal timmar till
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd med dyslexi blev uppsagd - var det i själva verket en s.k. fingerad arbetsbrist?

En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i sj&a
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd avskedades - vilket efter förhandling ändrades till uppsägning av personliga skäl

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid ett avsked har du ingen upps&
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare och förbundet är oense om antalet dagar arbetstidsförkortning som gäller i kollektivavtalet

Förbundet menar att arbetstidsförkortningen för nytillkomna företag ska vara sex
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete

Intressant?

Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note
Remind me
Remind me
Collaborator
Collaborator
Change color
Change color
Add image
Archive
Archive
More
More
Undo
Undo
Redo
Redo

Jobba direkt efter studenten

City: SÖDERTÄLJE
Position: Sales
Conditions: Normal, Fulltime, Office hours
Experience: Manager, Minimum 2 years
Driving license: Yes, since 5 years
Skills: CRM, Office, Teamleader, Performance

Nu expanderar vi vårt drömteam i Södertäkje! Vi söker nu drivna, karismatiska och resultatfokuserade säljare som brinner för kvalitet i allt de tar sig för.

OM KEY SOLUTIONS OCH ROLLEN SOM SUPERSÄLJARE

Key Solutions har blivit utsedda till Sveriges bästa Säljbyrå av bl.a. Tele2 och Com Hem. Du kommer att ingå i ett team på 30 säljande superstjärnor. Teamet kommer att sälja fasta och mobila lösningar till både befintliga och presumtiva privatkunder.

Just nu söker vi dig som tog studenten sommaren 2016.

Vad särskiljer oss från alla andra arbetsgivare?
 • Garanterad månadslön på 30 000 SEK inom 6 månader
 • Säljtävlingar med resor till t.ex. Barcelona, Miami, Los Angeles och New York
 • Sveriges skönaste arbetstider för den morgontrötta med start 12:00
 • Vi avsätter minst en timme per dag för din personliga utveckling
Vi söker dig som:
 • Har god social kompetens och gillar att söka kontakt med nya människor
 • Är tävlingsinriktad och älskar att vara i händelsernas centrum
 • Är målinriktad och har en stark vilja att ständigt bli bättre
 • Körkort och tillgång till egen bil är meriterat (tjänstebil kan vara aktuellt)
Vi erbjuder rätt person:
 • Fast garantilön, provision samt generösa bonusar
 • Kostnadsfri säljutbildning i Key Business School (Inga studielån och full lön under studietiden, värde: 50 000 SEK)
 • Fantastiska möjligheter att utvecklas och göra karriär på Europas 2:a Bästa Arbetsplats 2015

Då vi har några av Sveriges absolut bästa säljare och coacher till förfogande, samt erbjuder säljutbildning i Key Business School, så har vi inget krav på tidigare försäljningserfarenhet. Vi tar ansvaret över att ge våra medarbetare rätt verktyg själva.

Om du tycker detta låter kul, skicka ett mail till oss och berätta vem du är. Du behöver inte bifoga något formellt CV, ett kort mail till jobb@keysolutions.se räcker.

Besök gärna några av våra sociala medier för en inblick i hur vardagen för en säljare hos oss ser ut: https://instagram.com/keysolutionsse eller http://www.facebook.com/KeysolutionsSE

Sök jobbet senast 11 mars 2017

Ansök på arbetsgivarens webbplats
Want to get hired for projects? Become a freelancer

Qmatchup Inc

TELECOMMUNICATIONS
CID: 125113
Visiting address : Sweden
Founded : 01/03/2017
Website : GMAIL.COM
Phone : GMAIL.COM
Annual Turnover : 0
Employee Size : 5 - 9
Validated Until : 01/04/2017
Want to get hired for projects? Become a freelancer

Henric Diefke

Parter

Professional Summary

After years as a multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004.123

Experience Summary

Current

CEO @ Remotia

January 2016 - Still working | Stockholm

multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004. Work?
2016

CEO @ Qmatchup Inc

May 2014 - March 2016 | Stockholm

After years as a multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004.
2015

CEO @ Giko Outsourcing

September 2012 - April 2015 | Stockholm

After years as a multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004.
2010

CEO @ Notitia

January 2001 - May 2010 | Stockholm

After years as a multiple awarded sales agent and project leader I was encouraged by the CEO of ThomsonFakta - a Thomson Reuters company to start my own company with them as my first customer. I served Thomsonfakta 2002-2004.

Educational Summary

2011

Inkpare@ Affrshgskolan

2008 - 2011

Language

Turkey

Level-5

Armenia

Level-3

Driving Licence

Licence

Yes